Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2012-2016 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci1218
2.Gospodarka Narodowa1216
3.Rocznik Ochrona Środowiska1213
4.Problemy Inżynierii Rolniczej1118
5.Ekonomista1114
6.Logistyka1113
7.Marketing i Rynek1113
8.Zarządzanie i Finanse1113
9.Przegląd Organizacji1016
10.Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania1015
11.Studia Biura Analiz Sejmowych1015
12.Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie1014
13.Świat Szkła1014
14.Psychiatria Polska1013
15.Polityka Energetyczna1012
16.Organizacja i Kierowanie1011
17.Studia Regionalne i Lokalne917
18.Gospodarka Surowcami Mineralnymi915
19.Rynek Energii912
20.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia912
21.Bank i Kredyt911
22.E-mentor911
23.Studia Ekonomiczne911
24.Sylwan911
25.Wieś i Rolnictwo911
26.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej911
27.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica910
28.Journal of Agribusiness and Rural Development910
29.Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe910
30.Mechanik910
31.Przegląd Geologiczny910
32.Problemy Zarządzania815
33.Materiały Budowlane812
34.Turystyka Kulturowa812
35.Inżynieria i Ochrona Środowiska811
36.Konsumpcja i Rozwój811
37.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy811
38.Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport811
39.Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości811
40.Wiadomości Statystyczne811
41.Żywność Nauka Technologia Jakość811
42.Ekonomia i Zarządzanie810
43.Gaz, Woda i Technika Sanitarna810
44.Horyzonty Wychowania810
45.Inżynieria Ekologiczna810
46.Inżynieria i Budownictwo810
47.Nafta-Gaz810
48.Przedsiębiorczość-Edukacja810
49.Przegląd Spawalnictwa-Welding Technology Review810
50.Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu810
51.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu810
52.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa810
53.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska810
54.Barometr Regionalny. Analizy i prognozy89
55.Ekonomia i Środowisko89
56.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich89
57.Ochrona Srodowiska89
58.Przegląd Statystyczny89
59.Studia Socjologiczne89
60.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej89
61.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi89
62.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego89
63.Energetyka88
64.Przegląd Górniczy88
65.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego715
66.Studia Ekonomiczne/Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych713
67.Przedsiębiorczość i Zarządzanie712
68.Nowotwory. Journal of Oncology711
69.Prace Instytutu Lotnictwa711
70.Przeglad Socjologii Jakosciowej711
71.Argumenta Oeconomica710
72.Polityka Społeczna710
73.Samorząd Terytorialny710
74.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie710
75.Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza79
76.Fragmenta Agronomica79
77.Handel Wewnętrzny79
78.Informatyka Ekonomiczna79
79.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu79
80.Palliative Medicine/Medycyna Paliatywna79
81.Prace Geograficzne79
82.Współczesne Zarządzanie79
83.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe78
84.Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego78
85.Edukacja78
86.Pomiary Automatyka Robotyka78
87.Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering78
88.Problemy Eksploatacji78
89.Przemysł Spożywczy78
90.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa78
91.TTS Technika Transportu Szynowego78
92.Transport Miejski i Regionalny78
93.Inżynieria Rolnicza77
94.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie611
95.Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji610
96.Ekonometria610
97.Acta Agrophysica69
98.Bromatologia i Chemia Toksykologiczna69
99.Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa69
100.Leśne Prace Badawcze69
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.